» Strona Główna 
» Nasz Statut 
» AKCJA LITERACKA 
» członkowie 
- Jan Paweł Krasnodębski
- Barbara Gruszka-Zych
- Ewa Bartos
- Jan Picheta
- Marian Lech Bednarek
- Mirosław Bochenek
- Eżbieta Hurnikowa
- Piotr Jędrosz
- Andrzej Kalinin
- Donat Kirsch
- Marian Kisiel
- Ryszard Lenc
- Paweł Majerski
- Lesław Nowara
- Piotr Rakowski
- Beata Rokosz
- Tadeusz Sławek
- Jan Strządała
- Andrzej Szuba
- Bożena Tokarz
- Jolanta Trela-Ptaszyńska
- Andrzej Tuziak
- Stefan Tycjan Tyczyna
- Kazimierz Józef Węgrzyn
» Zmarli koledzy 
- Stanisław Krawczyk
- Jerzy Marian Pikul
- Jerzy Suchanek
- Jarosław Lewicki
- Wiesław Adam Berger
- Renata Zwoźniakowa
- Józef Krupiński
- Anna Wernerowa
» Obiad literacki  
» WYSTAWA XX - lecie SPP  
» Publikacje 
» Biuletyn 
» Archiwum 


 
     
 
   
   » członkowie  » Paweł Majerski

 

Kontakt:
p_majerski@poczta.onet.pl


PAWEŁ MAJERSKI historyk literatury, krytyk literacki. Ur. 30 grudnia 1968 w Będzinie, mieszka w Dąbrowie Górniczej. W latach 19871992 studiował filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od roku 1992 współpracownik Zakładu Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. W latach 19951999 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UŚ. Od 1999 roku adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej INoLP. 20022005 wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Od roku 2003 kierownik Międzyinstytutowej Pracowni Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Debiut krytycznoliteracki w „Postscriptum” (1992, nr 3), debiut poetycki na łamach „FA-artu” (1993, nr 1). Artykuły i recenzje m.in. w „Nowych Książkach”, „Opcjach”, „FA-arcie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Śląsku”, „Autografie”. Redaktor wielu tomików oraz poetyckich antologii (m.in. W swoją stronę. Antologia młodej poezji Śląska i Zagłębia. Katowice 2000). Laureat Literackiej Nagrody „Solidarności” Książka Roku 1997 za Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali (1998), stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w latach 19992002 sekretarz Zarządu Oddziału SPP w Katowicach), Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.Książki:

 

1.       Jerzy Jankowski. Wydawnictwo „Śląsk” – Spółka z o.o. Katowice 1994, ss. 104.

2.       Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali. Wydawnictwo „Śląsk” – Spółka z o.o. Katowice 1997, ss. 268 + 4 nlb.

3.       Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2001, ss. 248. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 1960.

4. Odmiany awangardy. Wydawnictwo „EGO” [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach]. Katowice 2001, ss. 178 + 2 nlb. „Biblioteka Katowicka”, tom 5.Wybrane studia i szkice:


Jerzy Jankowski i symbolistyczna autodestrukcja. (O zapomnianym epizodzie wileńskiej poezji). „Ruch Literacki” 1994, z. 1–2 (202–203), s. 81–95; Poetycka summa Tadeusza Gajcego. Wprowadzenie do lektury wiersza „Schodząc”. W: Liryka polska XX wieku analizy i interpretacje. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale E. Tutaj. Katowice 1994, s. 39–50; Brunona Jasieńskiego re-konstruowanie literatury i świata. Przygotowanie do lektury powieści „Palę Paryż”. W: Między Kadenem a Andrzejewskim. W kręgu powieści polskiej XX wieku. Studia i szkice pod red. W. Wójcika, przy współudziale B. Gutkowskiej. Katowice 1995, s. 20–38, publikacja w języku czeskim: Bruna Jasieńského re-konstrukce literatury a svĕta. (O románu „Pálim Pařiž). Tłum. A. Lamers. W: Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Red. L. Pavera. Opava 2006, s. 121–137; Spalone mosty polskiego romantyzmu... (nad „Piłsudskim” Anatola Sterna). W: Mity, stereotypy, konwencje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod. red. B. Gutkowskiej, M. Kisiela i E. Tutaj. Katowice 1995, s. 31–42; Sytuacja futuryzmu polskiego po przełomie październikowym (na marginesie sporu Anatola Sterna z Antonim Słonimskim). W: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale M. Kisiela. Katowice 1996, s. 55–76; W koleinach racjonalizmu. (Glosy do utworu „Nasz przyjaciel stół...” Anatola Sterna). „Ruch Literacki” 1998, z. 2 (227), s. 189–204; „...to świat zwykły nie zaświaty”. Eschatologiczny dialog Anatola Sterna i Tadeusza Różewicza. W: Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Pod red. M. Kisiela i W. Wójcika. Katowice 1998, s. 68–89; Boczny tor awangardowego eksperymentu. (O powieściach Jana Brzękowskiego). „Ruch Literacki” 1999, z. 6 (237), s. 649–662, przedruk w: Česká a polská emigrační literatura. Sbornik z mezinárodní vĕdecké konference. Red. L. Martinek, M. Tichý. Opava [Slezská Univerzita v Opavĕ. Filozoficko-Přírodovĕdecká Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictvi] 2002, s. 180–192; O języku (w) poezji Anatola Sterna. „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 6, s. 103–124, wersja skrócona: „Widzenie rzeczy”. O języku (w) poezji Anatola Sterna. W: Stabilita a labilita žánrů. Red. L. Pavera. Opava 2005, s. 201–223; Strategia dyletanta. Tekst i konteksty „Kobiet wyśnionych” Anatola Sterna. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale D. Opackiej-Walasek. Katowice 2000, s. 40–56; „Odnowa uzębienia naszej świadomości”, czyli neofuturystyczne tendencje w polskim obiegu alternatywnym. W: Nowoczesność. Materiały z X Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów (Katowice – kwiecień 1997). Red. M. Tramer, A. Bąk. Katowice 2000, s. 163–170; W stanie Niepokoju. Tadeusza Różewicza „zawsze fragment. recycling”. W: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. Red. M. Kisiel, W. Wójcik. Katowice 2000, s. 125–139, przedruk w: Sborník Prací Filozoficko-Přírodovĕdecké Fakulty Slezské Univerzity v Opavĕ. Řada Literárnĕvĕdná. Series Scientiae Litterarum. Red. L. Pavera. Opava 2001, s. 90–102, wersja poszerzona: Ślady Różewicza (na przykładzie tomów „zawsze fragment. recycling” i „Matka odchodzi”). W: Polska literatura współczesna. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, B. Zeler. Goleszów 2007, s. 79–94; Liryczne wędrówki z zagłębiowskim paszportem. W: Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Red. M. Barański. Katowice 2001, s. 327–333; Górnośląski ruch literacki po roku 1989. W: Śląsk literacki. Materiały V sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 8–9 listopada 2000. Pod red. M. Kisiela, B. Morcinek-Cudak i T. M. Głogowskiego. Katowice 2001, s. 118–133; Życie literackie Sosnowca. W: Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu 8 maja 2001 roku. Pod red. E. Kosowskiej. Sosnowiec 2002, s. 109–123; Konkret – koncept – znaki. Notatki o tekstach wizualnych. W: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod red. M. Kisiela, przy współudziale P. Majerskiego i Z. Marcinowa. Katowice 2003, s. 298–307, wersja zaktualizowana: Czas i archeologia słowa w poetyckim konkrecie. O „Klepsydrze” Stanisława Dróżdża. W: Dialog regionów: Język obrazów. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 22 listopada 2007. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2008, s. 63–80; „W poezji nie można powracać”. Notatki o wierszach Lecha Piwowara. W: Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2003, s. 79–92; Urodzeni sosnowiczanie. O bohaterach zagłębiowskiej powieści Edwarda Kudelskiego. W: Biografie z Zagłębia. Materiały II Sesji Zagłębiowskiej. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2004, s. 91–99; Młody, idący... O Wacławie Stacherskim (1915–1944). W: Rocznik Sosnowiecki 2004. T. XIII: Pamięć miejsca. Red. M. Kisiel. Sosnowiec 2005, s. 97–109, wersja poszerzona w: Śląskie Miscellanea. T. 19. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2006, s. 126–134; Wyobraźnia urealniona? Z notatek o „poezji najnowszej”. W: Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. M. Kita, B. Witosz. Katowice 2005, s. 259–271; „Miazga zdarzeń”. Tekst i konteksty „Młota” Andrzeja K. Waśkiewicza. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 3. Red. W. Wójcik, J. Kisielowa. Katowice 2005, s. 139–153, przedruk: „Integracje” t. XXXI. Warszawa 2006, s. 77–82; Legenda Zagłębia – reaktywacja? W: O Janie Pierzchale. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 9 grudnia 2004 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2005, s. 53–62; „Stamtąd się wywodzimy”. O awangardowych „Hybrydach”. W: Czytanie Dwudziestolecia. Red. E. Hurnik, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2005, s. 17–23; W strumieniu prostych słów. Stereotypowe aktualizacje w liryce Anatola Sterna z lat czterdziestych i pięćdziesiątych. W: Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie. Red. A. Opacka, M. Kisiel. Katowice 2006, s. 44–64; Milcząc w skowycie. Wokół „Drzewa ciemności” Stanisława Wygodzkiego. W: Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 1 grudnia 2005. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2006, s. 85–100; Druk obietnic Mili Elin. W: Chodec cestami poezie. Drahomír Šajtar. Osiemdesátpĕt. Red. K. Šajtarová, L. Pavera. Ostrava 2007, s. 92–97; Kosmos wewnętrzny i Historia. O wierszu „Mój pierwszy świat mniejszy od świata beze mnie”  Krzysztofa Gąsiorowskiego. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 4. Red. D. Opacka-Walasek, przy współudziale E. Dutki. Katowice 2007, s. 74–92, przedruk: „Autograf” 2007, nr 4 (98), s. 7–11; „Nie przeżywać życia, lecz przedumierać”. Sytuacje graniczne /w/ poezji Janusza Żernickiego. „Autograf” 2008, nr 1 (101), s. 15–18; „Testament” i skarga. O „Liście do Pozostałych” Edwarda Stachury. „Autograf” 2008, nr 2–3 (102–103), s. 15–20; Sen, pamięć i liryczne konwencje. O „Widzeniu” Zbigniewa Jerzyny. „Autograf” 2008, nr 4 (104), s. 21–25.

 

Prace redakcyjne:

1.       Geny. Ustroń 22–23 października 1999. Red. P. Majerski. Katowice: EGO [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w  Katowicach] 2000, ss. 48.

2.       Destruktor symbolu. Szkice o twórczości Stanisława Krawczyka. Red. P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2002, ss. 73 + 3 nlb.

3.       Dialog w środku Europy: Język uzupełnień. Materiały Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów. Ustroń, 22–23 września 2001. Red. P. Majerski. Katowice: EGO [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w  Katowicach] 2002, ss. 69 + 3 nlb.

4.       Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. P. Majerski. T. 1. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2002, ss. 238.

5.       Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. P. Majerski. T. 2. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2002, ss. 264.

6.       Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. M. Kisiel, przy współudz. P. Majerskiego i Z. Marcinowa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003, ss. 354.

7.       Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach. Czerwionka-Leszczyny, 13–14 września 2002. Red. P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2003, ss. 80.

8.       Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2003, ss. 136 + 2 nlb.

9.       Dialog w środku Europy: Śląsk & Slezsko. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 12 września 2003. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2004, 85+3 nlb.

10.   Biografie z Zagłębia. Materiały II Sesji Zagłębiowskiej. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2004, ss. 131 + 1 nlb.

11.   Dialog regionów: Jedność państwa, prywatność regionu. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 19 listopada 2004. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2005, ss. 80.

12.   O Janie Pierzchale. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 9 grudnia 2004 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2005, ss. 125 + 3 nlb.

13.   Dialog regionów: Śląsk – tożsamość. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 21 października 2005. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2006, ss. 84.

14.   Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 1 grudnia 2005 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2006, ss. 187 + 18 nlb.

15.   Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. P. Majerski. T. 3. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2006, ss.  250.

16.   Dialog regionów: Śląsk – Zagłębie. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2007, ss. 62.

17.   Symbole Zagłębia. Materiały V Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 30 listopada 2006 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2007, ss. 114 + 2 nlb.

18.   Dialog regionów: Język obrazów. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 22 listopada 2007. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2008, ss. 87 + 3 nlb.

19.    Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 29 listopada 2007 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2008, ss.  150 +  20 nlb.

 

 


Układy sprawdzeń...:

"Majerski przedstawia się jako kronikarz i przewodnik, dający czytelnikom wgląd w historię programowej debaty poetów Nowej Fali. Konferansjerka i komentarz wcale zręcznie oprowadzają nas wśród wypowiedzi i protagonistów dyskusji sprzed lat [...]."
Krzysztof Uniłowski: Choć kontekst ulata... "Śląsk" 1997, nr 12

"Pouczająca jest lektura antologii Pawła Majerskiego. Spłowiało polityczno-ideologiczne tło sporu o estetyczno-społeczny model literatury, niektóre wypowiedzi czyta się wręcz z niedowierzaniem [...]. Przygotowaną i obszernie komentowaną przez Pawła Majerskiego [...] antologię programowych dyskusji Nowej Fali uważam za potrzebną i pożyteczną. Centralne miejsce przypada [...] grupie Kontekst, gdyż takie jest założenie poznawcze autora, który chciał uzupełnić jednostronny dotąd obraz świadomości pokolenia."
Andrzej Zawada: »Spór o poezję« - po 20 latach. "Nowe Książki" 1998, nr 1

Anarchia i formuły...:

"Opracowanie przygotowane przez Pawła Majerskiego stanowi wartościowy, wnikliwy, bogaty w nowe uporządkowania i oryginalne odczytania opis twórczości najpierw głośnego, potem znanego poety."
Andrzej Zawada: Anatol Stern opisany. "Nowe Książki" 2001, nr 10

"Dobrze, że ukazała się książka Pawła Majerskiego, uzupełniająca wiedzę o jakże często powikłanych dziejach polskiej poezji XX wieku w sposób rozważny i obiektywny."
Jan Pieszczachowicz: Przygody futurysty. "Śląsk" 2002, nr 4

"Książka Pawła Majerskiego jest solidną rozprawą. [...] świadectwem fascynacji, takiej, która owocuje odkrywczymi interpretacjami, nowymi odczytaniami, przedmiot swych badań ukazuje z niedostrzeganych dotąd perspektyw."
Andrzej K. Waśkiewicz: Monografia zrodzona z fascynacji. "Twórczość" 2002, nr 7
8.

  
     
   
 
licznik odwiedzin - 6224010        Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Katowice | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS