» Strona Główna 
» Nasz Statut 
» AKCJA LITERACKA 
» ZMARLI KOLEDZY 
- Jan Paweł Krasnodębski
- Marek Zacharyasz
- Andrzej Kalinin
- Stanisław Krawczyk
- Jerzy Marian Pikul
- Jerzy Suchanek
- Jarosław Lewicki
- Wiesław Adam Berger
- Renata Zwoźniakowa
- Józef Krupiński
- Anna Wernerowa
» CZŁONKOWIE 
- Barbara Gruszka-Zych
- Ewa Bartos
- Jan Picheta
- Adam Marek
- Iwona Suwała
- Marian Lech Bednarek
- Mirosław Bochenek
- Eżbieta Hurnikowa
- Piotr Jędrosz
- Donat Kirsch
- Marian Kisiel
- Ryszard Lenc
- Paweł Majerski
- Lesław Nowara
- Piotr Rakowski
- Beata Rokosz
- Andrzej Szuba
- Bożena Tokarz
- Andrzej Tuziak
- Kazimierz Józef Węgrzyn
- Jolanta Trela-Ptaszyńska
- Jan Strządała
- Stefan Tycjan Tyczyna
» Obiad literacki  
» WYSTAWA XX - lecie SPP  
» Publikacje 
» Biuletyn 
» Archiwum 


 
     
 
   
   » CZŁONKOWIE  » Paweł Majerski

 

Kontakt:
p_majerski@poczta.onet.pl


PAWEŁ MAJERSKI – dr hab., prof UŚ. Historyk literatury, krytyk literacki. Ur. 30 grudnia 1968 w Będzinie, od urodzenia mieszka w Dąbrowie Górniczej.

W latach 1987–1992 studiował filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 2002–2005 wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego UŚ. 2003–2013 kierownik Międzyinstytutowej Pracowni Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 1999–2002 sekretarz Zarządu Oddziału SPP w Katowicach, od 2021 Prezes.

Debiut krytycznoliteracki w „Postscriptum” (1992, nr 3), debiut poetycki na łamach „FA-artu” (1993, nr 1). Artykuły i recenzje m.in. w „Nowych Książkach”, „Opcjach”, „FA-arcie”, „Kwartalniku Artystycznym”, Twórczości", „Śląsku”, „Autografie”. Redaktor wielu tomików, redaktor i współredaktor literackich antologii (m.in. W swoją stronę. Antologia młodej poezji Śląska i Zagłębia. Katowice 2000; Zagłębie poetów. Sosnowiec 2002; Trzy dekady. Antologia XXX-lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Śląskiego w Katowicach. Katowice 2020).

Laureat Literackiej Nagrody „Solidarności” Książka Roku 1997 za Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali (1998), stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998). Otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi (2005), Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007), Srebrną Odznakę „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2007), Order św. Stanisława III klasy (2011), Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2020). 

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.Książki:

 

1. Jerzy Jankowski. Wyd. „Śląsk” – Spółka z o.o. Katowice 1994, ss. 104.

 

2. Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali. Wyd. „Śląsk” – Spółka z o.o. Katowice 1997, ss. 268 + 4 nlb.

 

3. Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2001, ss. 248.

 

4. Odmiany awangardy. Wyd. „EGO” [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach]. Katowice 2001, ss. 178 + 2 nlb. „Biblioteka Katowicka”, tom 5.

 

5. Hybrydy. „O młodej poezji” z lat sześćdziesiątych. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ss. 212.

 

6. Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Szkice o dwudziestowiecznej kulturze literackiej regionówWyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 226.

 

7. Lektury w czasie. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 314.

 

8. Nowocześni i nowoczesne. Konstelacje wyobraźni. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020, ss. 230.Studia i szkice (wybór):


Jerzy Jankowski i symbolistyczna autodestrukcja. (O zapomnianym epizodzie wileńskiej poezji). „Ruch Literacki” 1994, z. 1–2 (202–203), s. 81–95; Poetycka summa Tadeusza Gajcego. Wprowadzenie do lektury wiersza „Schodząc”. W: Liryka polska XX wieku analizy i interpretacje. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale E. Tutaj. Katowice 1994, s. 39–50; Brunona Jasieńskiego re-konstruowanie literatury i świata. Przygotowanie do lektury powieści „Palę Paryż”. W: Między Kadenem a Andrzejewskim. W kręgu powieści polskiej XX wieku. Studia i szkice pod red. W. Wójcika, przy współudziale B. Gutkowskiej. Katowice 1995, s. 20–38, publikacja w języku czeskim: Bruna Jasieńského re-konstrukce literatury a svĕta. (O románu „Pálim Pařiž). Tłum. A. Lamers. W: Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Red. L. Pavera. Opava 2006, s. 121–137; Spalone mosty polskiego romantyzmu... (nad „Piłsudskim” Anatola Sterna). W: Mity, stereotypy, konwencje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod. red. B. Gutkowskiej, M. Kisiela i E. Tutaj. Katowice 1995, s. 31–42; Sytuacja futuryzmu polskiego po przełomie październikowym (na marginesie sporu Anatola Sterna z Antonim Słonimskim). W: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale M. Kisiela. Katowice 1996, s. 55–76; W koleinach racjonalizmu. (Glosy do utworu „Nasz przyjaciel stół...” Anatola Sterna). „Ruch Literacki” 1998, z. 2 (227), s. 189–204; „...to świat zwykły nie zaświaty”. Eschatologiczny dialog Anatola Sterna i Tadeusza Różewicza. W: Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Pod red. M. Kisiela i W. Wójcika. Katowice 1998, s. 68–89; Boczny tor awangardowego eksperymentu. (O powieściach Jana Brzękowskiego). „Ruch Literacki” 1999, z. 6 (237), s. 649–662, przedruk w: Česká a polská emigrační literatura. Sbornik z mezinárodní vĕdecké konference. Red. L. Martinek, M. Tichý. Opava [Slezská Univerzita v Opavĕ. Filozoficko-Přírodovĕdecká Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictvi] 2002, s. 180–192; O języku (w) poezji Anatola Sterna. „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 6, s. 103–124, wersja skrócona: „Widzenie rzeczy”. O języku (w) poezji Anatola Sterna. W: Stabilita a labilita žánrů. Red. L. Pavera. Opava 2005, s. 201–223; Strategia dyletanta. Tekst i konteksty „Kobiet wyśnionych” Anatola Sterna. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale D. Opackiej-Walasek. Katowice 2000, s. 40–56; „Odnowa uzębienia naszej świadomości”, czyli neofuturystyczne tendencje w polskim obiegu alternatywnym. W: Nowoczesność. Materiały z X Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów (Katowice – kwiecień 1997). Red. M. Tramer, A. Bąk. Katowice 2000, s. 163–170; W stanie Niepokoju. Tadeusza Różewicza „zawsze fragment. recycling”. W: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. Red. M. Kisiel, W. Wójcik. Katowice 2000, s. 125–139, przedruk w: Sborník Prací Filozoficko-Přírodovĕdecké Fakulty Slezské Univerzity v Opavĕ. Řada Literárnĕvĕdná. Series Scientiae Litterarum. Red. L. Pavera. Opava 2001, s. 90–102, wersja poszerzona: Ślady Różewicza (na przykładzie tomów „zawsze fragment. recycling” i „Matka odchodzi”). W: Polska literatura współczesna. Interpretacje. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, B. Zeler. Goleszów 2007, s. 79–94; Liryczne wędrówki z zagłębiowskim paszportem. W: Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Red. M. Barański. Katowice 2001, s. 327–333; Górnośląski ruch literacki po roku 1989. W: Śląsk literacki. Materiały V sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 8–9 listopada 2000. Pod red. M. Kisiela, B. Morcinek-Cudak i T. M. Głogowskiego. Katowice 2001, s. 118–133; Życie literackie Sosnowca. W: Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu 8 maja 2001 roku. Pod red. E. Kosowskiej. Sosnowiec 2002, s. 109–123; Konkret – koncept – znaki. Notatki o tekstach wizualnych. W: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod red. M. Kisiela, przy współudziale P. Majerskiego i Z. Marcinowa. Katowice 2003, s. 298–307, wersja zaktualizowana: Czas i archeologia słowa w poetyckim konkrecie. O „Klepsydrze” Stanisława Dróżdża. W: Dialog regionów: Język obrazów. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 22 listopada 2007. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2008, s. 63–80; „W poezji nie można powracać”. Notatki o wierszach Lecha Piwowara. W: Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2003, s. 79–92; Urodzeni sosnowiczanie. O bohaterach zagłębiowskiej powieści Edwarda Kudelskiego. W: Biografie z Zagłębia. Materiały II Sesji Zagłębiowskiej. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2004, s. 91–99; Młody, idący... O Wacławie Stacherskim (1915–1944). W: Rocznik Sosnowiecki 2004. T. XIII: Pamięć miejsca. Red. M. Kisiel. Sosnowiec 2005, s. 97–109, wersja poszerzona w: Śląskie Miscellanea. T. 19. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2006, s. 126–134; Wyobraźnia urealniona? Z notatek o „poezji najnowszej”. W: Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. M. Kita, B. Witosz. Katowice 2005, s. 259–271; „Miazga zdarzeń”. Tekst i konteksty „Młota” Andrzeja K. Waśkiewicza. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 3. Red. W. Wójcik, J. Kisielowa. Katowice 2005, s. 139–153, przedruk: „Integracje” t. XXXI. Warszawa 2006, s. 77–82; Legenda Zagłębia – reaktywacja? W: O Janie Pierzchale. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 9 grudnia 2004 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2005, s. 53–62; „Stamtąd się wywodzimy”. O awangardowych „Hybrydach”. W: Czytanie Dwudziestolecia. Red. E. Hurnik, A. Wypych-Gawrońska. Częstochowa 2005, s. 17–23; W strumieniu prostych słów. Stereotypowe aktualizacje w liryce Anatola Sterna z lat czterdziestych i pięćdziesiątych. W: Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie. Red. A. Opacka, M. Kisiel. Katowice 2006, s. 44–64; Milcząc w skowycie. Wokół „Drzewa ciemności” Stanisława Wygodzkiego. W: Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 1 grudnia 2005. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2006, s. 85–100; Druk obietnic Mili Elin. W: Chodec cestami poezie. Drahomír Šajtar. Osiemdesátpĕt. Red. K. Šajtarová, L. Pavera. Ostrava 2007, s. 92–97; Kosmos wewnętrzny i Historia. O wierszu „Mój pierwszy świat mniejszy od świata beze mnie”  Krzysztofa Gąsiorowskiego. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 4. Red. D. Opacka-Walasek, przy współudziale E. Dutki. Katowice 2007, s. 74–92, przedruk: „Autograf” 2007, nr 4 (98), s. 7–11; „Nie przeżywać życia, lecz przedumierać”. Sytuacje graniczne /w/ poezji Janusza Żernickiego. „Autograf” 2008, nr 1 (101), s. 15–18; „Testament” i skarga. O „Liście do Pozostałych” Edwarda Stachury. „Autograf” 2008, nr 2–3 (102–103), s. 15–20; Sen, pamięć i liryczne konwencje. O „Widzeniu” Zbigniewa Jerzyny. „Autograf” 2008, nr 4 (104), s. 21–25; Ruchome granice mitu. Wokół „Świecenia” Wojciecha Kawińskiego. „Autograf” 2010, nr 4 (110), s. 17–21; Concept album. O „Odwróconym świetle” Tymoteusza Karpowicza. W: Interpretując dalej. 34 najważniejsze książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Kraków 2011, s. 271–283; Technologia – biologia – rzeczy ostateczne (notatka o kilku rozmowach Stanisława Lema). W: Architektura textu. Sborník k 80. narozeninám Františka Všetičky. Red. L. Pavera, I. Pospíšil. Praha 2012, s. 116–118; Struktury, modele, konstelacje. Józefa Bujnowskiego systematyka poezji konkretnej. W: Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego. Red. W. Ligęza, J. Pasterska. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 43–50; „Ze strzępów strzępy”. O wierszu „Błądzę” Stanisława Krawczyka. W: Światy poetyckie Stanisława Krawczyka. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Katowice 2014, s. 103–109; Wstęp [współaut. E. Bartos, D. Chwolik, K. Niesporek]. W: Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów. Red. E. Bartos, D. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek. Katowice 2014, s. 9–12; Mila Elin. Jeszcze raz o stażystce Tadeusza Peipera. W: Czytanie Dwudziestolecia IV. T. 1. Red. J. Warońska, E. Wróbel. Częstochowa 2016, s. 149–168; Poezja w Sosnowcu i o Sosnowcu. W: Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. 1. Red. A. Barciak, A. T. Jankowski. Sosnowiec 2016; O„Dwóch rozmowach (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park)”Tymoteusza Karpowicza, Andrzeja Falkiewicza, Krystyny Miłobędzkiej. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Red. B. Szałasta-Rogowska. Katowice 2016, s. 471–478; „Zabrano ptakom smagłość lotu”. Miasto w poezji Zygmunta Ławrynowicza. „Fraza” 2015, nr 4 (90), przedruk w: Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza. Studia i szkice pod red. A. Jakubowskiej-Ożóg i J. Wolskiego. Rzeszów 2017, s. 132–137; Twarze Władysława Broniewskiego. Na marginesie „pamiętnika” i publicystyki. W: Historia – biografia – literatura. Studia i szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. E. Dutka, M. Kisiel. Katowice 2019, s. 51–67; Gościnne żebra liter. O poetyckiej eschatologii Mariana Kisiela. W: Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela. Red. E. Bartos, P. Majerski, K. Niesporek. Gdańsk 2019, s. 75–107; Wstęp [współaut. E. Bartos, K. Niesporek]. W: Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela. Red. E. Bartos, P. Majerski, K. Niesporek. Gdańsk; Jak „zrozumieć wszechbyt”? Stylizacje i modernizacje poetyckie Tytusa Czyżewskiego. W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pierwszej do drugiej wojny światowej. Red. J.M. Ruszar, D. Siwor. Bielsko-Biała – Kraków 2019, s. 81–101; „Miażdż czaszki trybami maszyn”. O Bogu i buncie w „Psalmie” Stanisława Grędzińskiego. W: Dwudziestolecie międzywojenne. Nowe spojrzenia. Red. J. Pasterski. Rzeszów 2019, s. 34–64; Erotyki Peipera. O lekturze Andrzeja. K. Waśkiewicza. W: Płeć awangardy. Red. M. Baron-Milian, A. Kałuża, K. Szopa. Katowice 2019, s. 133–146; „Budować. Burzyć! Tworzącym skinieniem...” O krwi, ogniu i dymie w liryce Lecha Piwowara. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2020, nr 2 (16) https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/10297/7959; Poezja bez gwarancji. O twórczości Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i Ewy Jarockiej. „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 2020, t. 33.

 

 

 

Prace redakcyjne (wybór)

Geny. Ustroń 22–23 października 1999. Red. P. Majerski. Katowice: EGO [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach] 2000, ss. 48.

Destruktor symbolu. Szkice o twórczości Stanisława Krawczyka. Red. P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2002, ss. 73 + 3 nlb.

Dialog w środku Europy: Język uzupełnień. Materiały Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów. Ustroń, 22–23 września 2001. Red. P. Majerski. Katowice: EGO [Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w  Katowicach] 2002, ss. 69 + 3 nlb.

Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. P. Majerski. T. 1. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2002, ss. 238.

Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. P. Majerski. T. 2. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2002, ss. 264.

Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. M. Kisiel, przy współudz. P. Majerskiego i Z. Marcinowa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003, ss. 354.

Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach. Czerwionka-Leszczyny, 13–14 września 2002. Red. P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2003, ss. 80.

Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2003, ss. 136 + 2 nlb.

Dialog w środku Europy: Śląsk & Slezsko. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Krytyków i Poetów zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 12 września 2003. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2004, 85+3 nlb.

Biografie z Zagłębia. Materiały II Sesji Zagłębiowskiej. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2004, ss. 131 + 1 nlb.

Dialog regionów: Jedność państwa, prywatność regionu. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 19 listopada 2004. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2005, ss. 80.

O Janie Pierzchale. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 9 grudnia 2004 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2005, ss. 125 + 3 nlb.

Dialog regionów: Śląsk – tożsamość. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 21 października 2005. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2006, ss. 84.

Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 1 grudnia 2005 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2006, ss. 187 + 18 nlb.

Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. Red. P. Majerski. T. 3. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2006, ss.  250.

Dialog regionów: Śląsk – Zagłębie. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2007, ss. 62.

Symbole Zagłębia. Materiały V Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 30 listopada 2006 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2007, ss. 114 + 2 nlb.

Dialog regionów: Język obrazów. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 22 listopada 2007. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2008, ss. 87 + 3 nlb.

Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 29 listopada 2007 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2008, ss.  150 +  20 nlb.

Dialog regionów: Język kresów, kresy języka. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 21 listopada 2008. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2009, ss. 62 + 2 nlb.

Artyści z Zagłębia. Materiały VII Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 27 listopada 2008 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2009, ss. 118 + 28 nlb.

Pisarze z Zagłębia. Materiały VIII Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 22–23 października 2009 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2010, ss. 196 + 4 nlb.

Dialog regionów: Tłumacze kultur. Materiały VI i VII Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2010, ss. 106 + 6 nlb.

Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 5. Red. D. Opacka-Walasek, przy współudziale P. Majerskiego. Katowice: Uniwersytet Śląski, Studio 29 2010, s. 77–92.

Architektura Zagłębia. Materiały IX Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 16–17 września 2010 roku. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2011, ss. 196 + 4 nlb.

Przyroda Zagłębia. Materiały X Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 2 grudnia 2011 roku.  Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego 2012, ss. 183 + 9 nlb.

Okolica najbliższa: Nad Bierawką, nad Rudą. Materiały Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2012, ss. 64.

Światy poetyckie Stanisława Krawczyka. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe 2014, ss. 135 + 1 nlb.

Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów. Red. E. Bartos, D. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Ślaskiego 2014, ss. 474.

Światy poetyckie Andrzeja Szuby. Red. M. Kisiel, P. Majerski. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe 2016, ss. 173 + 1 nlb.

Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela. Red. E. Bartos, P. Majerski, K. Niesporek. Gdańsk: Słowo – Obraz – Terytoria 2019, ss. 430.

 

 


Układy sprawdzeń...:

"Majerski przedstawia się jako kronikarz i przewodnik, dający czytelnikom wgląd w historię programowej debaty poetów Nowej Fali. Konferansjerka i komentarz wcale zręcznie oprowadzają nas wśród wypowiedzi i protagonistów dyskusji sprzed lat [...]."
Krzysztof Uniłowski: Choć kontekst ulata... "Śląsk" 1997, nr 12

"Pouczająca jest lektura antologii Pawła Majerskiego. Spłowiało polityczno-ideologiczne tło sporu o estetyczno-społeczny model literatury, niektóre wypowiedzi czyta się wręcz z niedowierzaniem [...]. Przygotowaną i obszernie komentowaną przez Pawła Majerskiego [...] antologię programowych dyskusji Nowej Fali uważam za potrzebną i pożyteczną. Centralne miejsce przypada [...] grupie Kontekst, gdyż takie jest założenie poznawcze autora, który chciał uzupełnić jednostronny dotąd obraz świadomości pokolenia."
Andrzej Zawada: »Spór o poezję« - po 20 latach. "Nowe Książki" 1998, nr 1

Anarchia i formuły...:

"Opracowanie przygotowane przez Pawła Majerskiego stanowi wartościowy, wnikliwy, bogaty w nowe uporządkowania i oryginalne odczytania opis twórczości najpierw głośnego, potem znanego poety."
Andrzej Zawada: Anatol Stern opisany. "Nowe Książki" 2001, nr 10

"Dobrze, że ukazała się książka Pawła Majerskiego, uzupełniająca wiedzę o jakże często powikłanych dziejach polskiej poezji XX wieku w sposób rozważny i obiektywny."
Jan Pieszczachowicz: Przygody futurysty. "Śląsk" 2002, nr 4

"Książka Pawła Majerskiego jest solidną rozprawą. [...] świadectwem fascynacji, takiej, która owocuje odkrywczymi interpretacjami, nowymi odczytaniami, przedmiot swych badań ukazuje z niedostrzeganych dotąd perspektyw."
Andrzej K. Waśkiewicz: Monografia zrodzona z fascynacji. "Twórczość" 2002, nr 7
8.

  
     
   
 
licznik odwiedzin - 6566503        Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Katowice | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS